PRÉSTEC PER A EXPOSICIONS

Sol·licitud de préstec 

El termini mínim per cursar la sol·licitud de préstec de documents és de 4 mesos abans de la data d’inauguració de la mostra.

En el cas d’exposicions a fora de l’Estat espanyol el termini mínim és de 6 mesos. La biblioteca cedirà, en principi, només les obres insubstituïbles i directament relacionades amb el contingut de l’exposició, per a les quals se signarà un contracte de cessió entre la biblioteca i l’entitat organitzadora.

La biblioteca pot denegar el préstec si així ho aconsellen mesures de seguretat, de conservació o altres de caire científic o tècnic.

Préstec Exposicions Biblioteca de Montserrat

Objecte i contingut

Els sol·licitants han de presentar el projecte de l'exposició tot indicant:

A) Motiu de l’exposició i justificació de la inclusió de les obres demanades.

B) Dades de l’exposició:

• Títol
• Entitat organitzadora (nom, adreça, telèfon, correu electrònic)
• Entitat peticionària (nom, adreça, telèfon, correu electrònic)
• Comissari (nom, adreça, telèfon, correu electrònic)
• Coordinador (nom, adreça, telèfon, correu electrònic)
• Lloc (nom, adreça, telèfon, correu electrònic)
• Dates d’inauguració i de clausura. 

 

C) Condicions ambientals de la sala, amb indicació de la humitat relativa, la temperatura, la intensitat lumínica i el tipus de llum emprat, i del grau de variabilitat o permanència al llarg del dia.

D) Condicions de seguretat:

• Lloc d’emmagatzematge previ i/o posterior a la instal·lació definitiva

• Finalitat habitual de les sales d’exposició
• Materials de construcció
• Conductes d’aigua
• Sistemes d’alarma
• Plànol
• Vigilància
• Característiques de les vitrines
• Altres instal·lacions d’exposició
 

E) Relació del material sol·licitat:

• Tipologia del material
• Autor
• Títol
• Lloc, editorial o impremta (o lloc de producció, en els manuscrits)
• Any
• Volums, toms (numeració, en publicacions periòdiques)
• Mides, pes (si calen)
• Suport
• Tècnica del document (en dibuixos, gravats, mapes…)
• Signatura topogràfica

Cessió de documents

Els contractes de cessió seran formalitzats per la direcció de la Biblioteca.

Libros antiguos Biblioteca de Montserrat
Restauración Neteja Biblioteca de Montserrat

Restauració 

Quan, a efectes de conservació, calgui restaurar alguna peça, les despeses originades per aquests processos seran a càrrec de l’entitat organitzadora.
Despeses de reproduccions de seguretat i lliurament de material bibliogràfic.
Per raons de seguretat i identificació, abans de sortir de la Biblioteca de Montserrat, els documents es digitalitzaran. Les còpies de seguretat quedaran en propietat de la Biblioteca de Montserrat.
La persona o entitat sol·licitant s’ha de fer càrrec dels costos de reproducció del material prestat per fer la còpia de seguretat per a la biblioteca, així com de les despeses de gestió, assegurança, transport i inspecció que es convinguin, i de les reproduccions sol·licitades per il·lustrar els catàlegs de les exposicions, sempre d’acord amb cada conveni de cessió.
El preu per hora vigent en concepte de gestió de lliurament de material bibliogràfic per a exposicions és de 20 euros/hora. La Biblioteca ha de lliurar un pressupost previ a la realització del treball per a la conformitat de la persona sol·licitant.
Els preus de les reproduccions es poden consultar a la pàgina web de la Biblioteca de Montserrat. 

Tarifes

Acta de lliurament 

Les obres seran retirades de la Biblioteca per personal acreditat mitjançant la firma d’una acta de lliurament. En aquesta acta s’indicarà qualsevol dada que es consideri aconsellable de destacar.

Autorització d’exportació 

L’exportació temporal de peces per a exposicions de fora de l’estat serà condicionada a l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat (Direcció General de Patrimoni Cultural), un cop escoltada la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació Béns del Patrimoni Cultural de Catalunya i a la del Ministeri d’Educació i Cultura, un cop escoltada la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. L’entitat organitzadora serà la responsable dels tràmits duaners.

Assegurança

Abans de retirar les obres que la Biblioteca de Montserrat cedeix en préstec temporal, el sol·licitant haurà de lliurar a la biblioteca la certificació de la pòlissa d’assegurança “clau a clau” concertada, en què la biblioteca ha d’aparèixer com a entitat beneficiària, per l’import en què la biblioteca hagi valorat les obres. La pòlissa haurà de cobrir, peça a peça, durant tot el temps que els documents siguin fora de la biblioteca el risc de pèrdua, robatori o qualsevol dany o deteriorament encara que sigui per causa de força major, i haurà d’incloure també el transport.
La Biblioteca de Montserrat es reserva el dret de no acceptar la companyia asseguradora proposada per l’entitat organitzadora.

Muntatge de les obres

Quan, a efectes de conservació, calgui fer un muntatge de preservació especial, les despeses originades per aquests processos seran a càrrec de l’entitat organitzadora.
L’entitat organitzadora no podrà manipular el material cedit.

Embalatge i transport Biblioteca de Montserrat

Embalatge i transport 

El trasllat de les peces des de la Biblioteca de Montserrat fins al lloc de l’exposició serà fet amb les condicions de seguretat adequades i per personal especialitzat en aquesta mena de trasllats, el qual s’haurà d’encarregar d’aportar els materials necessaris per protegir els documents.
La data d’embalatge i de transport serà acordada entre el comissari o persona en qui delegui i la Biblioteca de Montserrat.
Sota cap concepte, llevat de força major, les peces cedides en préstec no podran fer altre camí, fora del recinte de l’exposició, que no sigui el del seu retorn a la Biblioteca de Montserrat. Si es produeix una causa de força major, s’haurà de comunicar immediatament a la Biblioteca de Montserrat.
Totes les despeses que ocasioni el trasllat de les peces, així com qualsevol altra produïda com a conseqüència d’aquesta operació, seran a càrrec del sol·licitant.
La Biblioteca de Montserrat es reserva el dret de rebutjar l’empresa de transport proposada pels organitzadors.

Biblioteca Exposicions 11 Biblioteca de Montserrat

Mesures de conservació

L’entitat organitzadora haurà de garantir la seguretat i conservació dels documents exposats mitjançant una vigilància permanent, sistemes de detecció i extinció d’incendis i controls ambientals d’humitat, temperatura i llum. En cap cas la llum solar no incidirà directament sobre les obres. Les fonts de llum hauran de ser filtrades. No s’autoritzaran les fotografies amb flaix per part dels visitants de l’exposició. Les peces s’instal·laran en vitrines o altres instal·lacions de seguretat i amb les condicions necessàries perquè el material exposat no en pugui resultar perjudicat. Segons el tipus de material, s’especificaran en annex les condicions exigibles.
La Biblioteca de Montserrat es reserva el dret d’inspeccionar les condicions d’instal·lació i seguretat de las sales d’exposicions, i de retirar les peces en qualsevol moment si observa alguna deficiència o risc greu que en posi en perill la conservació. La cobertura dels costos generats seran a càrrec del sol·licitant del préstec.

Reproducció de documents i catàleg

El préstec de l’obra no autoritza el prestatari a realitzar-ne cap tipus de reproducció. En cas que el sol·licitant vulgui reproduir l’obra haurà de sol·licitar a la Biblioteca de Montserrat la corresponent autorització.
En el cas de sol·licituds per al catàleg de l’exposició cal indicar les seves característiques i el seu tiratge. En el cas de ser concedida l’autorització, la reproducció de l’obra per ésser introduïda en el catàleg serà realitzada per la Biblioteca de Montserrat, i les despeses aniran a càrrec del sol·licitant de la reproducció. Un cop editat caldrà lliurar dos exemplars a la Biblioteca de Montserrat.
D’acord amb la legislació vigent, l’entitat organitzadora haurà de gestionar l’autorització prèvia per a aquelles obres que no siguin de domini públic.
S’haurà d’esmentar la col·laboració de la Biblioteca de Montserrat en qualsevol informació adreçada als mitjans de comunicació, així com en tots els documents de difusió i en el catàleg de l’exposició. La Biblioteca s’ha de citar: BAM (Biblioteca de l’Abadia de Montserrat).

Correu 

Quan la Biblioteca de Montserrat consideri oportú que un correu de la Biblioteca supervisi el transport i la instal·lació de les obres en les sales d’exposició, la cobertura dels costos generats seran a càrrec del sol·licitant del préstec.

Devolució

Clausurada l’exposició, dins el període de cobertura de l’assegurança i, en tot cas, dins un termini màxim de deu dies, caldrà que les peces siguin retornades a la Biblioteca de Montserrat pel mateix procediment i amb les mateixes mesures de seguretat que a la sortida. En rebre les obres, i abans de la firma de l’acta de recepció, la biblioteca revisarà l’estat de conservació dels documents retornats per si s’hi hagués produït algun desperfecte.
Si s’hagués produït alguna incidència del tipus que sigui, s’inclourà una nota en l’acta de devolució per tal de veure si s’escau demanar responsabilitats. En cas de litigi, ambdues parts se sotmetran a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona.

Mesures de conservació Biblioteca de Montserrat

Durada de les exposicions

El préstec es farà per a una sola exposició estable. En cas d’exposicions itinerants caldrà fer una nova sol·licitud que valorarà la Biblioteca de Montserrat. Un mateix exemplar podrà ser exposat fins un màxim de quatre mesos per exposició, i de sis mesos l’any, llevat que l’acumulació lumínica que hagi de suportar ho desaconselli. Passat aquest període, aquest exemplar no es podrà exposar durant els quatre anys següents. Una pròrroga de les dates de l’exposició exigirà la reconsideració dels tràmits complementaris. La Biblioteca de Montserrat es reserva el dret de no acceptar aquest perllongament.