INCUNABLES

Dins la col·lecció d’incunables de la biblioteca tenim per una banda, els procedents de la impremta del monestir de Montserrat, que va començar a funcionar a la dècada de 1490, i per l’altra banda, els incunables no montserratins de procedències molt diverses com per exemple d’arreu d’Europa i de l’Estat espanyol: Estrasburg, Augsburg, Barcelona, Basilea, Saragossa, Colònia, Florència, Friburg, Sevilla, Valladolid, Lleida, Lió, Milà, Nàpols, Nuremberg, Pàdua, Pamplona, París, Roma, Salamanca, Toledo, Tolosa, València i Venècia, principalment.

En total, entre llibres i fragments  la biblioteca custodia una col·lecció de 392 incunables.

L’incunable més antic de la biblioteca data de 1467. Es tracta de l’obra  De naturis rerum, del teòleg  Ràban Maur, impresa a Estrasburg per Adolf Rusch.

Els incunables impresos a Montserrat es poden agrupar en tres apartats segons la seva temàtica: llibres litúrgics, llibres d’espiritualitat i les obres de Garcías Ximénez de Cisneros.

LLIBRES LITÚRGICS

S’imprimiren a Montserrat i es distribuïren entre els diversos monestirs de la Congregació benedictina de Valladolid. Van ser estampats per l’impressor d’origen alemany Johannes Luschner. Destaquen les obres següents: un missal, un breviari i un processionari per a la Congregació Benedictina de Valladolid, i un llibre de cants, l’Intonationes hymnorum.

LLIBRES D’ESPIRITUALITAT

Cal destacar la Regula de Sant Benet. Altres obres d’espiritualitat són les obres de l’autor conegut com a Pseudo-Bonaventura,  el Liber meditationum vitae Domini nostri Iesu Christi, l’Incendium amoris, i el De instructione novitiorum, l’obra de Gerardus de ZutphaniaTractatus de spiritualibus ascensionibus l’Epistola de Gerson excitativa para el spiritual aprovechamiento

GARCIA JIMENEZ DE CISNEROS

Abat de Montserrat (1499-1510), destaquen el Directorio de las horas canónicas en llatí i castellà i el famós Exercitatorio de la vida espiritualtambé publicat en llatí i castellà, que va esdevenir el llibre de capçalera de la congregació benedictina durant més de tres segles i va ser imprès en llatí, català, castellà, francès, anglès, italià i alemany.

Els incunables no montserratins procedeixen en part de l’antiga biblioteca i van sobreviure a l’incendi de 1811. Entre aquests incunables recuperats de la destrucció napoleònica, podem citar el Libre dels àngelsde Francesc Eiximenis, imprès a Barcelona per Rosenbach el 1494.

Els incunables actuals tenen altres orígens i en una bona part són fruit de donacions o d’adquisicions realitzades durant els decennis de 1920-1930. Per exemple, de la biblioteca del comte d’Aiamans ens n’han arribat ben bé una trentena. El 1930 foren adquirits a Burgo de Osma diversos manuscrits i incunables, identificables no solament pels exlibris manuscrits i altres notes, sinó també, en la majoria dels casos, per les enquadernacions.

Seguint el catàleg del P. Olivar, podem assenyalar alguns incunables que per la seva extraordinària raresa o bellesa mereixen una atenció especial, com per exemple l‘Antidotarium d’Arnau de Vilanova, l’exemplar de l’edició parisenca de vers l’any 1499 del Panegyricum carmen in Robertum Severinatem, de Baptista de Màntua; els Elegantiorum epitoma in sex libros Lauretii Vallae d’Aurelius Bienatus; la Diaeta salutis del Pseudo-Bonaventura; García Gómez, Carro de dos vidas; Georgius Bruxellensis, Expositio super summulis Petri Hispani; l’Epístola del Rabí Samuel; l’exemplar de les Taxae Cancellariae Apostolicae, impreses per Stephan Plannck i l’altre de les Taxae Poenitentiariae Apostolicae, imprès per Eucharius; Torquemada, Tractatus de aqua benedicta; Nicolaus de Tudeschis, Super primo libro Decretalium, primera i segona part, de l’edició veneciana de l’any 1482; la Translatio miraculosa ecclesiae beatae Mariae Virginis de Loreto. Cal destacar també l’edició dels Libri chronicarum d’Hartmannus Schedel  de l’any 1493 impresa a Nuremberg, els exemplars de les edicions de les diferents parts del Doctrinale d’Alexandre de Villa Dei rars tractant-se de llibres destinats a l’ús de les escoles i ràpidament destrossats pel maneig continuat dels joves estudiants.

Incunables 1 Biblioteca de Montserrat