CONSULTA DE DOCUMENTS

La Biblioteca de Montserrat posa a disposició dels investigadors els seus recursos bibliogràfics i digitals per al desenvolupament de les seves activitats científiques. 

Cal concertar cita prèvia. La sol·licitud dels documents s’ha de fer amb antelació a través del correu electrònic biblioteca@abadiamontserrat.net o bé per telèfon 93 877 77 68 

L’horari de consulta és de dilluns a divendres, de 9:15 a 14 h. i de 15:30 a 17 h. 

Els documents se serveixen a la sala de consulta, que és l’únic espai accessible als investigadors. No és permesa l’entrada a les sales de la biblioteca.

Per accedir a la Biblioteca de Montserrat cal presentar un carnet d’investigador o un carnet d’identificació personal, tipus DNI o passaport.
Per a la consulta de determinats fons de reserva es requerirà una carta de presentació oficial d’alguna entitat acadèmica investigadora, signada per un docent universitari o un membre d’una acadèmia de recerca reconeguda oficialment.
La consulta d’aquest fons queda supeditada a l’autorització expressa del responsable de la biblioteca.

Normes d’ús generals

S’han de deixar a banda peces d’abric, motxilles, bosses de mà, maletes, paquets, carpetes, etc… i objectes tallants o punxants que puguin causar danys als fons.
Per motius de seguretat i higiene i per garantir la preservació dels fons i dels equips, no està permès ingerir aliments ni begudes a la sala de consulta de la biblioteca.
Per facilitar el treball d’estudi i investigació es requereix silenci i per tant no es permet l’ús de telèfons mòbils a la sala de consulta. Els dispositius han d’estar silenciats.
Cal seguir i respectar les normes de salut i seguretat vigents en cada moment.

Normes de manipulació dels fons conservats a la Biblioteca de Montserrat 

Amb la finalitat d’assegurar l’adequada manipulació de les obres durant la seva consulta i garantir la conservació dels seus fons, es sol·licita la col·laboració dels usuaris en el compliment de les següents normes de manipulació dels fons conservats a la Biblioteca de Montserrat:

• Complimentar els impresos necessaris per a sol·licitar els materials.

• Abans de consultar un document, cal assegurar-se que les mans estiguin netes i seques. No s’han d’humitejar els dits per passar les pàgines.

• Per la consulta d’alguns materials concrets caldrà l’ús de guants que seran proporcionats pel personal de la biblioteca. 

• Els materials s’han de consultar sempre damunt la taula en la posició adequada. Si es treballa amb volums enquadernats, no s’ha de forçar l’enquadernació. 

• No està permès recolzar-se damunt dels documents per escriure o calcar sobre el material que s’està consultant. 

• No es poden posar uns documents damunt dels altres. 

• S’han de passar els fulls amb compte per evitar que s’estripin o es dobleguin. Els mapes, gravats i desplegables que contenen alguns llibre requereixen una atenció especial. Si es te dificultat per desplegar o plegar els fulls cal consultar amb el personal de la biblioteca.

• Per marcar un punt de lectura, s’ha d’utilitzar un marcapàgines, mai adhesius, bolígrafs o clips. 

• Per prendre notes només es podrà utilitzar llapis durant la consulta del material. No es permet l’ús de bolígrafs, plomes o retoladors. 

• Gravats, dibuixos, il·lustracions o còpies en microfilm poden resultar afectats pel contacte directe amb les mans. Cal manipular-los per les vores. 

• Els documents solts que estan conservats en carpetes, sobres, caixes o lligalls, es podran servir d’un en un, per evitar la col·locació errònia dels documents sols que contenen. L’usuari no alterarà l’ordre dels documents.

• Si es detecta un document en mal estat, incomplet o amb pàgines sense obrir es convenient comunicar-ho al personal de la biblioteca.

• Per motius de preservació, es podran proporcionar per a la consulta reproduccions facsímils, digitals o microfilms en substitució d’alguns documents, si el seu estat de conservació ho requereix. 

Fotografies

Els investigadors poden fer fotografies dels fons de la Biblioteca de Montserrat amb els seus dispositius mòbils. Cal l’autorització del personal de la biblioteca .
L’ús de les imatges realitzades haurà de respectar la legislació en matèria de drets d’autor i propietat intel·lectual. Les imatges només es podran utilitzar amb finalitats d’estudi i d’investigació i en cap cas amb finalitats comercials. 

No està permès

• Reproduir els documents amb materials amb desplegables o de manipulació complexa i aquells que el seu estat de conservació, a judici del personal de la biblioteca, ho desaconselli. 

• Fotografiar obres que ja estiguin digitalitzades. 

• Fotografiar més de 20 pàgines de la mateixa obra. 

Usar elements per recolzar o subjectar les obres no proporcionats per la Biblioteca de Montserrat. 

Usar flaix, trípode o objectius addicionals. Usar escàners personals, gravacions d’imatge i so.  

• Fotografiar pantalles d’ordinador. 

Préstec d’instruments per l’adequada consulta dels materials 

• La Biblioteca de Montserrat posa a disposició dels investigadors llapis, guants, lupes, tires de paper de conservació, faristols, coixins de suport per als materials, suports amb diversos angles d’obertura, pesos que permeten mantenir obertes les obres, làmpada de llum freda per la consulta de filigranes i làmpada ultraviolada. 

• Disposem de servei de tecnologia sense cable (wireless wifi) per accedir a Internet de forma gratuïta des dels ordinadors portàtils, tauletes o mòbils particulars.

Els treballs publicats amb material procedent de la Biblioteca de Montserrat se citaran amb l’acrònim BAM (Biblioteca de l’Abadia de Montserrat) seguit de la signatura topogràfica del document citat o bé el nom de fons. 

Exemples: 

BAM, Ms. 174 ; BAM, Segle XVI 8º 42 o BAM. Fons Xavier Fàbregas Els documents procedents de l’Arxiu de Montserrat se citaran amb l’acrònim AAM (Arxiu de l’Abadia de Montserrat). 

Els documents procedents de l’Arxiu Musical de Montserrat se citaran amb l’acrònim AMM (Arxiu Musical de Montserrat). 

Els documents procedents de l’Arxiu Fotogràfic de Montserrat se citaran amb l’acrònim AFM (Arxiu Fotogràfic de Montserrat). 

En cas d’edicions en les que apareguin reproduccions del fons de la Biblioteca de Montserrat, de l’Arxiu de l’Abadia,de l’Arxiu Musical de Montserrat o bé de l’Arxiu Fotogràfic de Montserrat, en el peu de cada imatge, s’ha de fer constar aquest text: Drets reservats © BAM; Drets reservats © AAM; Drets reservats © AMM; o bé Drets reservats © AFM.

El text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril (actualitzada en alguns aspectes a la Llei 21/2014, de 4 de novembre) atribueix als autors la plena disposició i el dret exclusiu a l’explotació de l’obra, sense més limitacions que les establertes per la pròpia llei. Els drets d’explotació de l’obra duraran tota la vida de l’autor més setanta anys després de la seva mort (art. 26) o vuitanta anys en el cas de mort abans de l’any 1987 (disposició transitòria quarta). El dret a l’explotació de l’obra inclou la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació (art. 17). Per tant si els drets d’explotació de l’obra corresponen a tercers, el sol·licitant ha de tramitar i obtenir els permisos necessaris dels titulars dels drets o de les entitats gestores corresponents. 

Pel que fa a les imatges propietat de la Biblioteca de Montserrat, aquesta es reserva el dret de reproducció dels seus fons documentals segons l’estat de conservació, del caràcter reservat dels materials o de les clàusules establertes en la seva cessió. 

De les imatges propietat de la Biblioteca de Montserrat, en cas que estiguin destinades a un ús públic, s’ha de sol·licitar el formulari d’autorització a la Biblioteca de Montserrat i abonar les tarifes corresponents. 

En cas de dubte, la persona responsable de la biblioteca és qui autoritzarà, en última instància, el tipus de reproducció més adient, després de valorar l’estat físic de les obres.